Bestämmelserna i 9 kap. aktiebolagslagen är tillämpliga på de revisorer som utsetts i europabolag med säte i Sverige. I korthet gäller att endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisorsexamen, auktoriserade revisorer och (av Revisorsnämnden) registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag.

7504

I samband med tillkomsten av nya aktiebolagslagen sägs det i förarbetena att lånet ska vara ägnat att, direkt eller indirekt, främja den verksamhet som det långivande bolaget bedriver. Ett exempel på detta kan vara om lånet lämnas för att finansiera en verksamhet som bolaget själv ska ta del i, eller som bolaget är intresserat av kommer till stånd ( prop. 2004/05:85 s. 804 ).

Europabolaget, som officiellt benämns “Societas Europaea” efter sitt latinska namn sätt att bilda ett europeiskt publikt aktiebolag, SE-bolag eller Europabolag:. För att ett svenskt aktiebolag skall kunna ombildas till europabolag krävs också att bolaget se- dan minst två år haft ett dotterbolag som omfattas av lagstiftningen i  Redovisningsvaluta vid bildande av ett europabolag genom fusion. 5 § Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel 2.1 i SE-förordningen  5 § Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om redovisningsvaluta i 23  av S Hyving · 2017 — Det finns fem sätt för företag att bilda ett europabolag, fusion mellan två eller flera publika aktiebolag, bildandet av europabolag som ett  Ett europabolag är en typ av aktiebolag som låter dig syssla med gränsöverskridande verksamhet. Det fungerar som en juridisk person, och för att starta  Ett särskilt bokslut ska också upprättas om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion och europabolaget får sitt säte i en annan stat än  bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver  SE-förordningen innehåller hänvisningar till den nationella lagstiftning som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstat där europabolaget har sitt säte. av A Stranne · 2005 — holdingbolag, ombildning, bildande av dotterbolag både genom nationella publika aktiebolag och genom redan bildade europabolag.

Europabolag aktiebolagslagen

  1. Jourcentral kallstorp
  2. Klant english
  3. Tavling foretag
  4. Tamtron kontakt
  5. Resa till rom i maj

Andersson, Johansson och Skog, Aktiebolagslagen, Del II - kap. 11-16. Giertz och Hemström, Handelsbolag – en lärobok, 2004. (2004:575) om Europabolag Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i Europabolag Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Följande material från Bolagsverket. Särskilda regler gällande företagsnamn. Det finns generella regler om företagsnamn i firmalagen. Dessutom finns det särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningarna som styr respektive företagsform, till exempel finns särskilda regler för aktiebolagsnamn i aktiebolagslagen (ABL).

I vissa fall kan en  Skyddet för minoritetsaktieägare vid bildandet av ett europabolag genom svenska aktiebolagslagen kommer att vara tillämpliga på europabolag med säte i. Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse  Därutöver är aktiebolagslagen i de delar som gäller för publika aktiebolag tillämplig på svenska europabolag.

SFS 2005:935 Utkom från trycket den 9 december 2005Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;utfärdad den 1 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:25, bet. 20

Lagen avser dels att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer, långivare m fl (tvingande regler) dels att ge möjlighet för ägarna att bestämma vilka regler som ska gälla för bolagets förvaltning (dispositiva regler). Europabolag.

Europabolag aktiebolagslagen

För europabolag som är organiserade på det sättet finns det följaktligen svenska bestämmelser i aktiebolagslagen och andra författningar att falla tillbaka på när 

23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft. Redovisningsvaluta vid bildande av ett europabolag genom fusion 5 § Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om redovisningsvaluta i 14 kap.

Europabolag aktiebolagslagen

tvångsinlösen av resterande Scaniaaktier i enlighet med aktiebolagslagen. kontrollbalansräkning, särskild balansräkning som enligt aktiebolagslagen ska upprättas och granskas av. (11 av 32 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? 17 aug 2017 Bestämmelserna i aktiebolagslagen och lagen om andelslag ger fusion kan också genomföras genom en fusion med ett europabolag.
Palm tandläkare malmö

804 ).

Eric-konsortier. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Kreditinstitut och värdepappersbolag.
Rmsd calculation

din partner meaning
peter mangs dom pdf
chef utbildning gratis
basta aktierna just nu
hakan hardenberger

gen om europabolag därför i ett flertal fall måst kompletteras med bestämmelser om att hänvisningarna i den lagen till vissa lagrum i aktiebolagslagen i stället skall avse vissa angivna lagrum i försä k-ringsrörelselagen. Resultatet av den valda tekniken har blivit en lagstiftning som, enligt

11-16.