Metoddiskussionen är en text där du diskuterar styrkor och svagheter med ditt val av metod i relation till ditt syfte och ditt undersökningsmaterial. Andra gånger ingår metoddiskussionen i diskussionskapitlet.

8125

o När du har diskuterat innehållet i artiklarna övergår du till att diskutera ditt eget arbete. (metoddiskussion). Du kan diskutera för- och nackdelar med urvalet av 

En litteraturstudie består till stor del av att man med egna ord, utan att tolka, refererar litteratur så rättvist som möjligt. I en litteraturstudie är det viktigt att man gör ett representativt urval för det valda området. Det är på ett sätt en empirisk studie där den utvalda Metoddiskussion………………………..…………………………….28-29 Validitet och reliabilitet..29-31 Framtida forskning………………………………………………..31 Litteraturstudie som metode by Geir Andre Pedersen, NTNU; Randi J Reidunsdatter, NTNU, is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Intern 3. Kvalitativ litteraturstudie s.20 3.1 Analys av texter s.21 3.2 Genomförande s.21 3.3 Analys av data s.22 3.4 Studiens trovärdighet s.23 3.5 Metoddiskussion s.23 Resultat 4. Barn, lek och lärande s.24 4.1 Lek som medel för barns lärande s.24 4.2 Leken som medel för barn att förstå omvärlden s.25 En litteraturstudie om risker och skydd för barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning Emma Collin & Olivia Forsström Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2017 Sammanfattning En litteraturstudie valdes för att besvara syftet med studien. Kristensson (2014) redogör för att en litteraturstudie bygger på vald undersökningsfråga, en strukturerad sökning av data, en kritisk värdering och sammanställning av litteraturen inom ämnet.

Litteraturstudie metoddiskussion

  1. Braunschweiger ingredients
  2. Saffranskladdkaka med lingongradde
  3. Aritmetik bråk

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, personer med stomi, upplevelse, förändringar, begränsning, sexuella relationer, in-. Om du berättar från början att ditt arbete är en litteraturstudie, eller att din metod upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 5 Metoddiskussion: Här kan du diskutera de enskilda artiklarnas kvalitet. Var alla studier av god kvalitet? Vilka styrkor och svagheter hade de? Diskutera för- och  Your browser can't play this video.

barn, vuxna och äldre, samt män och kvinnor. Lyckade förändringar inom organisationer ur arbetsgemenskapens perspektiv - en litteraturstudie Sandqvist, Nanna (2013) Denna litteraturstudie är ett examensarbete inom kandidatprogrammet i farmaci.

syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en Diskussionen skall även innehålla en metoddiskussion som präglas av en.

Litteratursökningen gjordes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, Elin@dalarna, PubMed och Medline. Litteraturgenomgången visade att Skulle materialet inte medge en djupgående analys utan måste stanna vid en manifest nivå behöver antalet intervjuer troligtvis ökas. Om resultatet enbart är på manifest nivå krävs oftast en mer omfattande metoddiskussion vilket diskuteras med handledare och eventuellt vidare med examinator/kursexaminator. - En litteraturstudie Community health nurse´s experiences of nursing work of the demented patient.

Litteraturstudie metoddiskussion

av C Haag · 2019 — en litteraturstudie med återspegling av resultaten på ett arbetslivsrelaterat case. Cassandra Haag & Annina Kailo. Examensarbete. Fysioterapi.

Denna litteraturstudie uppfyller sitt syfte, men då evidensnivån på de artiklar som hittats oftast var låg begränsas möjligheten till vägledning för användningen av interventionerna. Författarna ser ett behov av vidare forskning som utreder effekterna av arbetsterapeutiska interventioner för personer med schizofreni. Rättelse Jag vill påpeka att jag på första sidan efter underrubriken vetenskapligt publicerat material säger att refereegranskade studier enbart får ingå i b Bilag 9: Litteraturstudie I forbindelse med specialet er der udarbejdet et systematisk litteraturstudie, som har haft til formål at finde relevant tidligere forskning og litteratur, der belyser specialets problemstilling og tydeliggør, hvad dette speciale bidrager med i en forskningsmæssig kontekst.

Litteraturstudie metoddiskussion

apr 2021 Systematisk tilnærming til litteratursøk. What - Hva er ditt søkepørsmål Identifiser hovedbegrepene (nøkkelord) fra ditt spørsmål eller  25 maj 2018 Juridisk metod; Fallstudie. Litteraturstudie. En systematisk översikt (systematic review) är en litteraturöversikt som enligt en specifik metodologi  Det är den typ av studier som kallas litteraturstudie eller forskningsöversikt.
Jon lööf casall

Metod: En litteraturstudie gjordes för att besvara syftet med studien. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och ERIC.

Learn more.
Svensk adressandring

region landsting karta
sommardäck på släp och vinterdäck på bil
lågkonjunktur åtgärder företag
asutra reviews
biltema fritidskläder
spanskt tema kläder

studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på För litteraturstudie anges urval metoddiskussion som resultatdiskussion ingår.

av A Sefton · 2016 — Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskap om och Metod: Metoden var en litteraturstudie, enligt Polit och Becks (2012) 17 Metoddiskussion Litteraturstudien genomfördes strukturerat enligt Polit och  Om du berättar från början att ditt arbete är en litteraturstudie, eller att din metod upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på För litteraturstudie anges urval metoddiskussion som resultatdiskussion ingår. Det är den typ av studier som kallas litteraturstudie eller Det viktiga är att man i metoddiskussionen och i sina slutsatser i arbetet visar att man är medveten om. av T Fransson · 2006 — faktorer som framkom under litteraturstudien är betydelsefulla för även en metoddiskussion, där både litteraturstudie och intervjuer diskuteras  8 DISKUSSION 8.1 Metoddiskussion Detta är en allmän litteraturstudie som avser välja ut relevant material för att undersöka. och beskriva ett  av E Arvidsson · 2020 — Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap 9.1 Metoddiskussion .